KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SZKOŁĘ NURKOWANIA FAMILY DIVING

WYRAŻENIE ZGODY:
Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem osób biorących udział w kursach, zajęciach organizowanych przez Szkołę Nurkowania Family Diving będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy na stronie internetowej oraz innych portalach społecznościowych dot. Szkoły Nurkowania, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w szkoleniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Szkołę Nurkowania Family Diving bądź odbywającym się z udziałem kadry szkoleniowej szkoły, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Szkoła Nurkowania Family Diving Tomasz Góralski, 87-134 Górsk, ul. Ks. B. Markiewicza 14C.

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Szkołę Nurkowania Family Diving.
Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych dotyczących Family Diving, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

KONTAKT:
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Administratorem Danych  Szkoła Nurkowania Family Diving Tomasz Góralski, pod adresem: 87-134 Górsk, ul. Ks. B. Markiewicza 14C lub telefonicznie: 601 510 970 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: familydiving.torun@gmail.com

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
• osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
• osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.