P2 – Płetwonurek

Posiadanie przez płetwonurka stopnia P2 świadczy o jego bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych, unikalnej wiedzy oraz pełnej świadomości nurkowej. Kurs ten przeznaczony jest dla płetwonurków zaawansowanych, którzy chcą powiększyć swoje umiejętności i możliwości nurkowe oraz nauczyć się w jaki sposób udzielać pomocy nurkom znajdujących się w potrzebie zarówno pod wodą oraz na jej powierzchni.

Uzyskane podczas kursu umiejętności i doświadczenie pozwalają na realizację bezpiecznych nurkowań do głębokości 40 m. Umiejętności i wiedza płetwonurka P2 umożliwiają dodatkowo pomaganie innym nurkom w razie awarii sprzętu lub problemów zdrowotnych występujących w trakcie nurkowania.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
  • posiadanie stopni specjalistycznych z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
  • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

  • Płetwonurek P2 ma prawo nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).